Visie en Missie

Visie
‘n Christelike volkseie skool waar elke onderwyser, kind en ouer onbeskaamd en toegewyd tot die eer van God alleen

  • sy Christenskap ten volle uitleef,
  • sy Afrikanerskap ten volle uitleef en
  • sy potensiaal ten volle ontwikkel en uitleef.

Missie
Om deur die lewering van die beste, persoonlike onderwys- en bestuursdienste d.m.v. kundige en dinamiese personeel en ouers ‘n skoolomgewing en -infrastruktuur te skep, te handhaaf en uit te bou waarbinne ons as verbondsouers, -kinders en -opvoeders tot eer van God en tot die¬† heil van ons volk

  • ons verbondsverpligtinge nakom,
  • die Calvinistiese lewensbeskouing soos verwoord¬† in die Drie Formuliere van Eenheid bestendig en uitbou,
  • ons volksgeskiedenis eerbiedig,
  • ons volksgeloftes nakom,
  • ons volksvryheid deur selfwerksaamheid nastreef en
  • optimale akademiese standaarde handhaaf.